ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

1680 – 1757

 

ਸ਼ਾਇਰੀ

ਕਾਫ਼ੀਆਂ