ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ ਇਕੋ ਅਲਫ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਇਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸ਼ਮਾ ੍ਰਰ ਜਾਂਦੀ ਉਮਰ , ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਇਕੋ ਅਲਫ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ, ਲਿਖ ਲੱਖ ਲਾਵੀਂ ਢੇਰ ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰ ਚੌਫੇਰ ਗੁਰਦੇ ਚਾਨਣ, ਵਿਚ ਅਨ੍ਹੇਰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਹ? ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਨਫ਼ਲ ਨਮਾਜ਼ ਗਿਜ਼ਾ ਰੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਚਾਨਘਾਂ ਮਾਰੇਂ ਮੰਬਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵਾਅਜ਼ ਪੱਕਾ ਰੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਖ਼ਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ ਇਲਮੋਂ ਪਏ ਕਜ਼ੀਏ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੌਰ ਫਿਰਦੇ ਸਾਧ ਤੇ ਛੱਡਣ ਚੋਰ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀਂ ਹੋਣ ਖ਼ਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੇਖ਼ ਮਸ਼ਾਇਖ਼ ਕਹਾਵੀਂ ਉਲਟੇ ਮਸਲੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾਵੇਂ ਬੇ ਇਲਮੋਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕਰੀਂ ਇਕਰਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਏ ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਇਲਮਾਂ ਬਾਝੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਿਰਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਿਰਸ ਖ਼ਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਪਿਆ ਸੁਣਾਵੇਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਬੇ ਦਾ ਖਾਵੇਂ ਦੱਸੀਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੋਟ , ਬਾਹਰ ਸਚਿਆਰ ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇਖ ਵਹਦਤ ਦਾ ਵੜਿਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਲਾਇਆ ਪਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ