ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ
ਇਕੋ ਅਲਫ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ

ਇਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ
ਜਾਂਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ
ਇਕੋ ਅਲਫ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ
ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਲਾਵੇਂ ਢੇਰ
ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰ ਚੌਫੇਰ
ਗਿਰਦੇ ਚਾਨਣ, ਵਿਚ ਅਨ੍ਹੇਰ
ਪੁੱਛੋ ਰਾਹ? ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸਾਰ
ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਨਫ਼ਲ ਨਮਾਜ਼ ਗਿਜ਼ਾਰੇਂ
ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਚਾਂਘਾਂ ਮਾਰੇਂ
ਮੰਬਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵਾਅਜ਼ ਪੱਕਾਰੇਂ
ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਖ਼ਵਾਰ
ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਇਲਮੋਂ ਪਏ ਕਜ਼ੀਏ ਹੋਰ
ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਨੇ ਕੌਰ
ਫਿਰਦੇ ਸਾਧ ਤੇ ਛੱਡਣ ਚੋਰ
ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀਂ ਹੋਣ ਖ਼ਵਾਰ
ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੇਖ਼ ਮਸ਼ਾਇਖ਼ ਕਹਾਵੇਂ
ਉਲਟੇ ਮਸਲੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾਵੇਂ
ਬੇ ਇਲਮੋਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾਵੇਂ
ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕਰੇਂ ਇਕਰਾਰ
ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਏ ਕਾਜ਼ੀ
ਅੱਲਾਹ ਇਲਮਾਂ ਬਾਝੋਂ ਰਾਜ਼ੀ
ਹੋਵੇ ਹਿਰਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ੀ
ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਿਰਸ ਖ਼ਵਾਰ
ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਪਿਆ ਸੁਣਾਵੇਂ
ਖਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਬੇ ਦਾ ਖਾਵੇਂ
ਦੱਸੇਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਵੇਂ
ਅੰਦਰ ਖੋਟ , ਬਾਹਰ ਸਚਿਆਰ
ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਜਦ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਦਰਿਆ ਦੇਖ ਵਹਦੱਤ ਦਾ ਵੜਿਆ
ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅੜਿਆ
ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਅੱਤ ਲਾਇਆ ਪਾਰ
ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ

ਹਵਾਲਾ: ਆਖਿਆ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ; ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਖ਼ਾਨ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਹੌਰ; ਸਫ਼ਾ 227 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )