ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵਿਹੜੇ ਆ ਵੜ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਢੂੰਢਾਂ ਜੰਗਲ਼, ਬੇਲਾ, ਰੋਹੀ ਢੂੰਢਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵਿਹੜੇ ਆ ਵੜ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੰਦਾ ਓਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਕ ਮਹੀਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੇਣ ਈਮਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵਿਹੜੇ ਆ ਵੜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਛੋੜ ਲੱਗੀ ਲੜ ਤੇਰੇ ਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵਿਹੜੇ ਆ ਵੜ ਮੇਰੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ