ਰੋਜ਼ੇ, ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼ ਨੀ ਮਾਏ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਰੋਜ਼ੇ, ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨੇ ਆਨ ਭੁਲਾਏ ਜਾਂ ਪਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿਆਂ ਮੰਤਕ, ਨਹਿਵ ਸਭੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਇਸ ਅਨਹਦ ਦੇ ਤਾਰ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ੇ, ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨੇ ਆਨ ਭੁਲਾਏ ਜਾਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਭਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿਕਾ ਯੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਰ ਜਲਵਾ ਇਸ ਦਾ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਏ ਰੋਜ਼ੇ, ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨੇ ਆਨ ਭੁਲਾਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ