ਮੁੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਈ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਮੁੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਈ ਮੁੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਲਫ਼ੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬ ਈ ਬ ਪੁਕਾਰਦਾ ਈ ਮੁੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਈ ਮੁੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਈ ਮੁੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਈ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ