ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕਬਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਚੋਲ਼ੀ ਦਾਜ ਰੰਗਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਆਪ ਵੰਜਾਯਾ ਹੈ ਏ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਮਰ ਵੰਝਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਇਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਚਰਖ਼ੇ ਤੰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਹਾ ਕਰ ਸੈਂ ਦਾਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਬਨ ਮਿਤੀ ਸੈਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਈਆਂ ਦੇ ਰੱਤੀ ਸੈਂ ਹੋ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੈਂ ਇਹ ਭੋਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁਢੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਚੱਜੀ ਸੈਂ ਨਿਰ ਲੱਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰ ਲੱਜੀ ਸੈਂ ਤੂੰ ਖਾ ਖਾਣੇ ਨਾ ਰੁਝੀ ਸੈਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਕਰ ਕਰ ਦਾਵਈ ਹੈ ਅਣ ਡ ਟ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਵਾ ਹੈ ਇਹ ਭਲਕੇ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਏਸ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਈਂਗੀ ਫਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈਂਗੀ ਇਹ ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਵਨਜਾਈਂ ਗੀ ਤੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀ ਤੂੰ ਭੌਣਾ ਵਿਚ ਜੰਗਲ਼ ਵਾਦੀ ਔਕੱਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਪੈਰ ਪਿਆ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਤੋਂ ਅਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਤਨਹਾ ਜਲ ਸੈਂ ਜੰਗਲ਼ ਬਰਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ ਸੈਂ ਲੈਲੈ ਤੋਸ਼ਾ ਇਥੋਂ ਘੁਲ਼ ਸੈਂ ਓਥੇ ਲੇਨ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਏ ਸੰਝ ਹਵੇਲੀ ਤੂੰ ਵਿਚ ਰਹਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੀਲੀ ਓਥੇ ਹੋਸੀ ਹੋਰ ਨਾ ਬੈਲੀ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਵਾਜੇ ਗਏ ਹੋ ਕੇ ਬੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤਾਜੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਅਤਬਾਰਿ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਮੌਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਸਭੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਗਏ ਅਡੰਬਰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਸੁਫ਼(ਅਲੈ.) ਮਾਹ ਕਿਨਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ੁਲੇਖ਼ਾ ਫੇਰ ਜਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਓੜਕ ਫ਼ਾਨੀ ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਰ ਸੰਘਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਹਵਾ ਸੀ ਉੱਡਦਾ ਬਾਲਾ ਉਹ ਭੀ ਕਾਦਰ ਆਪ ਸਨਭਾਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੀਰ ਮੁਲਕ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਸੁਬਹੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਗਏ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਠਾਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਫੁੱਲ ਚੰਬੇਲੀ ਲਾ ਲਾ ਸੂਸਨ ਸੁਨਬਲ ਸਰਵ ਨਿਰਾਲਾ ਬਾਦ-ਏ-ਖ਼ਿਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ ਬੁਰ ਹਾਲਾ ਨਰਗਿਸ ਨਿੱਤ ਖ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸੀਨ ਸੋ ਕੁਝ ਪਾਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓੜਕ ਪੁੱਛੋ ਤਾਸੀਂ ਸੁੰਜੀ ਕੂੰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁਰਲਾ ਸੀਂ ਖੁੰਬਾਂ ਬਾਝ ਉਡਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰ ਸੀਂ ਉਹਨੀਂ ਜਾਈਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁਲਿੰਗ ਬੁਲਾਈਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਸਨ ਮਹਿਲ ਸਰਾਏਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸੀ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਟ ਇਲਮ ਦੇ ਇਸੇ ਆਂਦੇ ਵਿਚ ਕਲਮ ਦੇ ਬਣ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਲਮੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਵਾ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਇਥੇ ਓਥੇ ਦੋਹੀਂ ਸਰਾਏਂ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਈਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਹੀਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ