ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਅਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਅਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਨਾ ਮਰੀਏ

ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਹਮਾਰੀ ਬਣੀਆਂ
ਮੋਹੇ ਰਾਤ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਚੀਨਾਂ
ਹੁਣ ਪੀ ਬਣ ਪਲਕ ਨਾ ਸਰੀਏ

ਅਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਨਾ ਮਰੀਏ

ਇਹ ਅਗਨ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਜਾਰੀ
ਕੋਈ ਹਮਰੀ ਪੀਤ ਨਵਾਰੀ
ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੁਰੀਏ

ਅਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਨਾ ਮਰੀਏ

ਬੁਲ੍ਹਾ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੀ
ਕੋਈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਕਾਰੀ
ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ

ਅਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਜੀ ਸਕੀਏ ਨਾ ਮਰੀਏ

Read this poem in: Roman  شاہ مُکھی 

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ