ਸ ਸਬਰ ਮੇਰਾ ਤੁਧ ਉਪਰ

ਸ ਸਬਰ ਮੇਰਾ ਤੁਧ ਉਪਰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭਰੇਂਗਾ ਤੋਂ
ਪੱਲਿਓਂ ਮੇਰਿਓਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓੜਕ ਫ਼ਿਰ ਹੁਰੀਂਗਾ ਤੋਂ
ਫ਼ਰੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸਮਝ ਜਾ ਵੇਲ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਤੋਂ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਫ਼ਰੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ