ਜ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਮਿਨਤ ਅਸਾਡੀ

ਜ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਮਿਨਤ ਅਸਾਡੀ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਐਂ ਮੈਂ
ਮੜੀਆਂ ਲਾਜ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਮਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਨਾ ਐਂ ਮੈਂ
ਫ਼ਰੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਸਿਰ ਭੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਐਂ ਮੈਂ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਫ਼ਰੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ