ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸੇਕ

हर दरतय झोली फैला के
हर बोहे तय सीस नवा के

अपनी ज़ात नों चुलह्াे पा के
जिन्द अपनी दे भांबड़ ला के
आपे आपे सेके