ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਾ

ठंडी ठंडी चानिनी
ठंडी ठंडी वा

माही मेरे हाँ दा
दुख मेरे जान दा
साडी आ

ठंडी ठंडी चानिनी

दूर दूर नस के
क़रार मैथों ख़स के
ना दिल तरसा

ठंडी ठंडी चानिनी