ਸਕੇ ਪੱਤੇ

ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ
ਸਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਸਮੇ ਦੇ ਰੁੱਤ ਉਤੋਂ
ਹਵਾ ਅੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ
ਮੈਂ ਰੱਖ ਉਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ
ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਹਾਂ
ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਤਨ ਨਹੀਂ

Reference: Sukke Patte; Page 75

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ