ਪੀਂਗ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ਼ ਉਡਣ ਦੀ
ਹਵਾ ਕੋਲ਼ ਰੁਕਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਹੀਂ