ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਖੀਕ ਨੇਂ।ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਾਰੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇਂ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ