ਸਬਰ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ

ਸਬਰ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਬਰ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੇਦਰਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗੱਲ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੋ ਰਹੀਏ ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਸਬਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਬਹੀਏ, ਨਾ ਢਹੀਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ