ਇਸ਼ਕ ਜੋਗੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾਗਣ

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ਼ਕ ਜੋਗੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾਗਣ ਇਸ਼ਕ ਖੇਡੇ ਖੁੱਡਾਂ ਇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਅਕਲ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਡਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ