ਐਵੇਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ

ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਰਗੇ ਵਾਂਗ ਹਯਾਤੀ ਲੰਘੀ ਏ ਲਿੱਸੇ ਲਿੱਸੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵੈਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਜਣਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹੇਠ ਵਛੋਰੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਯਾਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ