ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਇਕ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਨਿਗਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵ ਅਦਬ ਦੇ ਗਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇਂ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਤਿੰਨ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀਣੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਖੇਡ ਤੇ ਸੇਜਲ਼ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੀਆਂ ਹੇਠ ਛੁਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ।

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ