ਅਸ਼ਕਾ! ਕੁੰਡੀ ਖਿੜਕੀ ਏ

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ

ਅਸ਼ਕਾ! ਕੁੰਡੀ ਖਿੜਕੀ ਏ ਕਿਦਰੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਜੋ ਫੜ ਕੀ ਏ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਇਹ ਨੀ ਦਿਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਭੜਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਧੁਧਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕੀ ਏ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨੀਵੀਂ ਨੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਏ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰੁੜਕੀ ਏ ਨਾਸਿਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਮਾਲ਼ਾ ਤੜਕੀ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ