ਕਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਓਹੋ

ਕਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਓਹੋ
ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਓਹੋ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸਾਡੀ
ਲਏ ਆ ਖੇਸ ਗਦੇਲੇ ਓਹੋ

ਡੰਗਰ ਡਾਂਗ ਇਕ ਵੰਝਲੀ ਤੇ ਮੈਂ
ਸੱਠ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੇਲੇ ਓਹੋ

ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਨੇ
ਆਏ ਯਾਦ ਕੁਵੇਲੇ ਓਹੋ

ਕਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ
ਪਾਅ ਪਾਅ ਦੇ ਸਨ ਡੇਲੇ ਓਹੋ