ਹਿੱਕ ਥਾਹਰੇ ਤਿਲਕਣ ਤੇ ਵੀ
ਪੈਰ ਜੇ ਰੱਖੀਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੁੜ
ਭੋਈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫਧ ਖਲੋਂਦੀ
ਗਾਰੇ ਦੀ ਬਣ ਕਿਧ ਖਲੋਂਦੀ