ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਨਾ ਪਏਗਾ

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਨਾ ਪਏਗਾ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ

ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਵਗ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਏਗਾ

ਕੌਣ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨੇ ਇਥੇ
ਕੋਈ ਫ਼ਸਾਨਾ ਘੜਨਾ ਪਏਗਾ

ਨਵੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ
ਵਾਂਗ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਝੜਨਾ ਪਏਗਾ

ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਈਂ
ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ

ਹਵਾਲਾ: ਸੁਫ਼ਨੇ ਮਾਰ ਗਏ; ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ; ਸਫ਼ਾ 31 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )