ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਸਾਇਦ ਅਲੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਸਾਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਮਾਰ ਗਏ" ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਏ।

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ