ਤੇਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਤੇਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਬਣਿਆ ਸਾਂ ਪ੍ਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ ਤਯੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ ਏ ਤੇ ਕੇਹਾ ਏ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਬਕ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ