ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਰੇ

ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਰੇ
ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਨਹੀਂ

ਦਰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਤ੍ਰੇਲਾਂ ਸਿੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਝ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਹਾਲੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ

ਸਮਸਾਨ ਦਲ ਦੇ ਵੀੜ੍ਹੇ ਫੇਰਾ ਪਾ
ਅਸੀਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਵਾਏ ਨੀ ਉਡ ਦੇ ਨਹੀਂ

ਪੀੜਾਂ ਸੂਹਾ ਸੂਹਾ ਦਰਦ ਪੀੜੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ
ਅੱਖੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ, ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਨਹੀਂ

ਸੁਫ਼ਨੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਅੱਖੀਆਂ ਡਲਕਨ ਪਏ
ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਨ ਪਰ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ