ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੋਮਿਨ

ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੋਮਿਨ
ਨਾ ਸਜਦਾ ਦੇਣ ਮਸੀਤੀ ਹੋ

ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਮੂਲਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋ

ਆਹੇ ਦਾਣੇ, ਬਣੇ ਦੀਵਾਨੇ
, ਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਵਣਜ ਕੀਤੀ ਹੋ

ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹੂ
ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨ ਲੀਤੀ ਹੋ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ