ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚਚ

ਇਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ

ਏਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈ

ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਟੁਰ ਪੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਜ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਯਾਰ ਪਰਦਾ

ਤੇਰੀ ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ

ਦਿਲ ਏ ਸਾਡਾ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ

ਸੱਜਣਾ! ਇੰਜ ਖ਼ਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ

ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਫਿਰਨਾ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ