ਪੋਹ ਦੀ ਨਜ਼ਮ

See this page in :  

ਕਾਲ਼ੀ ਰਾਤ ਦੇ
ਸੰਨਾਟੇ ਵਿਚ
ਪੋਹ ਦੀ ਸਰਦ
ਹਵਾ ਪਈ ਸ਼ੂਕੇ
ਅੰਗੀਠੀ ਦੀ
ਅੱਗ ਪਈ ਕੰਬੇ
ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਅ
ਵੇ ਉੱਠ ਦਿੱਲਾ ਮਰਜਾਣਿਆ
ਬੁਝੀ ਅੱਗ ਬੁਖ਼ਾ

Reference: Dil Dargah; Print media publications lahore; Page 65

ਤਲਹਾ ਬਿਨ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ