ਸੰਦਲ ਜਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਏ

ਸੰਦਲ ਜਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਏ
ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਏ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ

ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਯਾਦ ਅਸਾਡੀ
ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਹੋ ਆਂਦੀ ਏ

ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਪਰਛੱਤੀ ਓਹਲੇ
ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਲਕੋ ਆਂਦੀ ਏ

ਧੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੰਗ ਚੁਗਦੀ ਏ
ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋ ਆਂਦੀ ਏ

ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜਾਪੇ
ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜੋ ਆਂਦੀ ਏ