ਪਿੜ ਵਿੱਚ

ਭੰਗੜਾ ਕਿੰਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਜੁੜੇ ਪੈਰ ਕਿੰਜ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿੰਜ ਉਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਓ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਹ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸੰਘ 'ਚੋਂ ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਜ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਓ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ !

ਘੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਵੰਗਾਰੀ ਦਾ ਏ
ਕਿੰਜ ਝੁਕੀਆਂ ਧੌਣਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਟਿਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਕਿੰਜ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੱਬ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਓ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ !

ਕਿੰਜ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਟੱਪ ਲੈਂਦੇ ਓ
ਕਿੰਜ ਕਾਲੀਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਓ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ !
ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ