ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਧੀ ਨਜ਼ਮ

ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆਂ
ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ
ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ !
ਰੱਤ ਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਟੁੱਟੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤੇ ਨਗ਼ਮੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ
ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਵੰਝਲੀ ਔਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ।