ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ

ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ

ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਏ
ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ
ਭਾਸ਼ਣ ਇਥੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਏ
ਭਖੀਵ! ਸਬਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੱਥੋਂ ਛਿੱਟੇ ਨਾਂ
ਜਦ ਤੱਕ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਲੁੱਟੇ ਨਾਂ
ਸਬਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਛਿੱਟੇ ਨਾਂ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ