ਲਾਇਆ ਈ ਕੇ ਟਨਗਸਾਰ ਓ ਰੱਬਾ

ਅਲੀ ਅਰਮਾਨ

ਲਾਇਆ ਈ ਕੇ ਟਨਗਸਾਰ ਓ ਰੱਬਾ ਹੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਓ ਰੱਬਾ ਥੱਕ ਗਏ ਆਂ ਬਸ਼ਕਾਰ ਓ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਾਰ ਯਾ ਪਾਰ ਓ ਰੱਬਾ ਟਰਸੀ ਕਦੋਂ ਕਤਾਰ ਓ ਰੱਬਾ ਆਸੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਵਾਰ ਓ ਰੱਬਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਲੇ ਕਿਧਰ ਗਸ਼ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਾਂ ਨੇ ਡਾਰ ਓ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਣਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਪਿਆਰ ਓ ਰੱਬਾ ਲਿੱਸਿਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਬਣ ਮਹਾੜੀ ਪਲਿਆਰ ਓ ਰੱਬਾ ਹਿੱਕ ਸਾਹੇ ਨੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਠ੍ਠੱਡੇ ਠਾਰ ਓ ਰੱਬਾ ਮਹਾ ੜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਹਾੜਾ ਹੱਜ ਏ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਓ ਰੱਬਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲੀ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ