ਅਸ਼ ਕ ਤੇ ਅਜ਼ਲੀ ਠੱਗ

ਅਸ਼ ਕ ਤੇ ਅਜ਼ਲੀ ਠੱਗ
ਇਕ ਲਾਂ ਲਾਈ ਲੱਗ

ਇਸਮ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ
ਸਿਰ ਤੋਂ ਢੈ ਪਈ ਪੱਗ

ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਆਪ ਸਹੇੜਿਆਂ
ਕੁੱਝ ਪੀ ੜਾਂ ਪਿਛਲੱਗ

ਕੇਲਾ ਡੋਡ ਕੰਮ ਉਦ ਦਾ
ਵਿਚ ਸ ਵਰਾਂ ਦਾ ਵਗ

ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਚੰਮ ਕਿਆ
ਇਕਤੀ ਲੀ ਦਾ ਨਗ

ਤੂੰ ਐਂ ਰੂਹ ਦੀ ਰਾਗਣੀ
ਤੋਂ ਮੀ ਰੇਸ਼ਾ ਰੋਗ

ਅੱਗਾਂ ਨ ਉਲ ਨਾਂ ਬਜੱਹਦੀ
ਅਣ ਦਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

ਇਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੇਂ ਰਾਤ ਦੇ
ਬੱਝ ਦੀ ਅ ਦੀ ਵੀਹ ਤੱਗ