ਛੱਚ ਚਿ ਪਾ ਕੇਛਨਡ ਤੇ ਨਈਂ

ਛੱਚ ਚਿ ਪਾ ਕੇਛਨਡ ਤੇ ਨਈਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡ ਤੇ ਨਈਂ

ਕੂੜੇ ਘੱਟ ਨੇਂ ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਕੋਈ ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਨਈਂ

ਬਹਿੰਦਾ ਉਠਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ
ਤੇਰੇ ਵਲੇ ਕੁੰਡ ਤੇ ਨਈਂ

ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਗੇ-ਏ-ਆਂ
ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਹਲੇ ਮੰਡ ਤੇ ਨਈਂ

ਕਿਉਂ ਨਈਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲਗਦੀ
ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜੰਡ ਤੇ ਨਈਂ

ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਤੇ ਨਈਂ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢ ਤੇ ਨਈਂ

ਤੂੰ ਸਾਹਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਐਂ
ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਈਂ

ਕਿਦਰੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕਿਦਰੇ ਛਾਂ
ਬਦਲਾ ! ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਨਈਂ