ਜਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡ ਫ੍ਫੱੁਲਾਂ ਦੀ

ਜਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡ ਫ੍ਫੱੁਲਾਂ ਦੀ
ਤੇਰੇ ੱੋਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਕੁੰਡ ਭ੍ਭੱੁਲਾਂ ਦੀ

ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਡਾਂ ਮੈਂ
ਜੇ ਆਖੀਂ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਪਿੰਡ ਫ੍ਫੱੁਲਾਂ ਦੀ

ਕੀ ਕਰੀਏ-ਏ-ਦਸ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਾ
ਥੱਕ ਜਾਨਾਂ ਵਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਨਈਂ ਗੰਡ ਫ੍ਫੱੁਲਾਂ ਦੀ

ਮਤੱਹੇ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆਂ
ਸੀਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਗਈ ਏ ਠੰਡ ਫ੍ਫੱੁਲਾਂ ਦੀ

ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਉਸ ਆਬ ਹੀ ਅਤੀ ਦਾ
ਝੱਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਖੀ ਨਈਂ ਖੰਡ ਫ੍ਫੱੁਲਾਂ ਦੀ