ਹੰਡੋਲਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ
ਇਕ ਮਸਲਾ ਈ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਕਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਏ
ਮੈਂ ਜਦ ਝੂਠ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇ ਖਲੋਨਦਾਂਂ
ਤੇ ਓ ਸੱਚ ਬਣ ਖਲੋਂਦਾ ਏ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਨੀਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ
ਯਾ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਂਂ
ਤੇ ਓ ਝੂਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਂਂ
ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ
ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਕ ਦੌੜ ਲਗਦੀ ਏ

ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਂਂ
ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਨਾਹੀਂ
ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖਲੋ ਨਾਹ

ਕੋਈ ਬੀਤਿਆ ਜੱਗ ਏ
ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ਼
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁਨਤਕ ਏ
ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਏ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ
(ਸਵੀਡਨ)