ਨੇਹਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੋਟ ਘਣੇ
ਤੇ ਰਾਤ ਕਰੇ ਅਰਮਾਨ
ਹੱਕ ਦੂਏ ਆਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ
ਹੁਸਨ ਜਦ ਇਨਸਾਨ