ਜੀਵਨ ਜੋਗਾ ਪਰਦਾ ਜੌਂ ਜੌਂ ਕਰਦਾ ਏ

ਜੀਵਨ ਜੋਗਾ ਪਰਦਾ ਜੌਂ ਜੌਂ ਕਰਦਾ ਏ
ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਲੂਂ ਲੂਂ ਕਰਦਾ ਏ

ਦਰਦ ਖਿਡੌਣਾ ਸੋਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨ ਬਾਲਕ
ਹਮਕ ਹਮਕ ਚੰਨ ਫੜਦਾ ਊਂ ਊਂ ਕਰਦਾ ਏ

ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਿਆਂ ਫੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋਰ ਜਿਹਾ
ਸੀਤ ਹਵਾ ਦਾ ਬਲ਼ਾ ਸੌਂ ਸੌਂ ਕਰਦਾ ਏ

ਤਗੜੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੀ ਕਰਨਾਂ ਮਾੜੇ ਤੇ
ਭੂਤ ਕਿਆ ਮੁਤਕੱਬਰ ਫੂੰ ਫੂੰ ਕਰਦਾ ਏ

ਦਿਲ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ
ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਚੋਂ ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਏ