ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈ ਏ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈ ਏ ਸੱਚ ਆਖ ਮਨਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਐਂ ਇਸ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਐਂ ਸੱਚ ਸਦਾ ਅਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਐਂ ਸੱਚ ਵਸਤ ਅਚੰਭਾ ਆਈ ਏ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈ ਏ ਸ਼ਾਹ ਰੋਗ ਥੀਂ ਉਹ ਵਸਦਾ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਏ ਲੰਮੇ ਝੇੜੇ ਯਾਂ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕੌਣ ਨਬੇੜੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਏ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ