ਮਾਟੀ ਕਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਮਾਟੀ ਕਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ ਮਾਟੀ ਜੋੜਾ, ਮਾਟੀ ਘੋੜਾ, ਮਾਟੀ ਦਾ ਅਸਵਾਰ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਟੀ ਦੌੜਾਏ, ਮਾਟੀ ਦਾ ਖੜਕਾਰ ਮਾਟੀ ਕਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਟੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ,ਮਾਟੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਸ ਮਾਟੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਟੀ, ਤਿਸ ਮਾਟੀ ਹੰਕਾਰ ਮਾਟੀ ਕਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ ਮਾਟੀ ਬਾਗ਼, ਬਗ਼ੀਚਾ ਮਾਟੀ, ਮਾਟੀ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਟੀ ਵੇਖਣ ਆਈ, ਮਾਟੀ ਦੀ ਬਹਾ ੍ਰਰ ਮਾਟੀ ਕਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ ਚਾਰ ਸਿਆਂ ਰਲ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀਆਂ , ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਮੁੜ ਮਾਟੀ ਹੋਇਆਂ, ਪਵੰਦੀਆਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਮਾਟੀ ਕਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ