ਖੋਜ

ਘੜਿਆ ਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲ ਨੀ

ਘੜਿਆ ਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲ ਨੀ ਅੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ਼ ਨੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਘੜਿਆਲ ਬੁਝਾਵੇ ਰੀਣ ਵਸਲ ਦੀ ਪਿਆ ਘਟਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜੇ ਪਾਵੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾ ਸਿੱਟੇ ਘੜਿਆਲ ਨੀ ਘੜਿਆ ਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲ ਨੀ ਅੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ਼ ਨੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਵਜੇ ਸੁਹਾਣਾ ਮਤਰਬ ਸੁਘੜਾ ਤਾਣ ਤਰਾਨਾ ਭਲਾ ਸੋਮ ਸਲਾૃ, ਦੋਗਾਣਾ ਮੱਧ ਪਿਆਲਾ ਦੇਣ ਕਲਾਲ ਨੀ ਘੜਿਆ ਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲ ਨੀ ਅੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ਼ ਨੀ ਮੁੱਖ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਉਠ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰੈਣ ਵੱਡੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਧਰੂ ਦੀਵਾਲ ਨੀ ਘੜਿਆ ਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲ ਨੀ ਅੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ਼ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕੱਤ ਗਵਾਈ ਇਹ ਗਲ ਕਿਉਂਕਰ ਛਪੇ ਛਪਾਈ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਕਮਾਲ ਨੀ ਘੜਿਆ ਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲ ਨੀ ਅੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ਼ ਨੀ ਟੂਣੇ ਕਾਮਨ ਕੀਏ ਬੋਹਤੀਰੇ ਸਹੁਰੀ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਰਿਹਾਂ ਲਖ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਨੀ ਘੜਿਆ ਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲ ਨੀ ਅੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ਼ ਨੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹ ਦੀ ਸ਼ੀਜ ਪਿਆਰੀ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਰਨ ਤਾਰੇ ਹਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਚੱਹੜਨ ਹੋਇਆ ਮੁਹਾਲ ਨੀ ਘੜਿਆ ਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲ ਨੀ ਅੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ਼ ਨੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی