ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਉੱਚ ਆ ਸਕਣੀ ਆਂ

ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਉੱਚ ਆ ਸਕਣੀ ਆਂ
ਅਕਲ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਅੜਾ ਸਕਣੀ ਆਂ

ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਉਂਗਲੀ ਉੱਤੇ
ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਚਾ ਸਕਣੀ ਆਂ

ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਤਿਰ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਸਕਣੀ ਆਂ

ਜ਼ਿਹਨ ਚਿ ਰੱਖੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਬਹੁਤਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਸਕਣੀ ਆਂ

ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਲ਼ਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣੀ ਆਂ

ਬੁਸ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ
ਰੱਬ ਨਾਲ਼ ਆਹਡਾ ਲਾ ਸਕਣੀ ਆਂ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ