ਖੋਜ

ਕਈ ਸੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ ਵੱਟੀ ਸੂਤਰ ਦੀ

ਕਈ ਸੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ ਵੱਟੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਮਿਸਰ ਬਜ਼ਾਰੇ ਯਾਦ ਏ ਆਟੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਦਿਲ ਕਲਾ ਨਈਂ ਸੜਿਆ ਚਾਹ ਈ ਸੜ ਗਏ ਨੇਂ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ਼ ਸੁਆਹ ਏ ਖੱਟੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੇਲ਼ਾ ਕਾਹਨੂੰ ਡਰਦਾ ਏ ਹਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਏ ਅੱਟੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਦਰਦ ਬਜ਼ਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਵੇਖੇ ਨੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾੜੀ ਅੱਟੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਨਈਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਭਰਨੀ ਪਈ ਏ ਚਿੱਟੀ ਸੂਤਰ ਦੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی