ਖੋਜ

ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ

ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਘੜਿਆਲ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਏ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਈਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ ਝੋਟਾ, ਲੁੱਚਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਾਲ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾਲ਼ ਚਿ ਕਾਲ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲ਼ੀ ਸਾਰੀ ਦਾਲ਼ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਈਂ ਰੋਂਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ ਜਿਨੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚਿ ਦਾਲ਼ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਤ ਹੈ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی