ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼

ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼

ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼

ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਆਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇਂ। ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਏ।

ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ