ਨਾ ਛੱਡ, ਰੋ ਰੋ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਨਾ ਛੱਡ, ਰੋ ਰੋ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾ ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਕੱਚੇ ਘਰ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ
ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨਖੁੱਤਾ
ਕੁਰਤੀ ਤੰਗ ਜਿਸ ਦਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਡੰਗਰ ਇਸ਼ਕ ਨਈਂ ਕਰਦੇ ਬੁਸ਼ਰਾ
ਇਹ ਨੇਕੀ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ੀ ਕੀਤੀ