ਕਾਗ਼ਜ਼ ਚੁਗਦੇ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਚੌਕਾਂ ਤੋਂ

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਚੁਗਦੇ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਚੌਕਾਂ ਤੋਂ
ਸੱਚ ਨਈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ

ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਈਂ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਡਰ ਲਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਤੋਂ

ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਾਲ਼ ਬਣਦਾ ਏ
ਕਦੇ ਨਈਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ

ਨਿੱਕਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਾਣਦੀ ਰਈ
ਕੁੱਝ ਨਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤਕ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ

ਹਾਕਮ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇਂ
ਖ਼ੌਰੇ ਕਦ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟਣੀ ਇੰਨਾਂ ਜੌਂਕਾਂ ਤੋਂ

ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਡਰ ਲਗਦਾ ਏ
ਡਰ ਲਗਦਾ ਏ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕਾਂ ਤੋਂ