ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੂਲ਼ੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ

ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੂਲ਼ੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ
ਕਿੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ

ਦਿਲ ਦੀ ਪੀਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਤਰ ਏ
ਖੋ ਵੀ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ

ਓ ਛੱਡ ਯਾਰ ਏ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਏ
ਐਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਧੀੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ