ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ
1986 –

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਆਪ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖ਼ਸੂਸੀਅਤ ਉਹ ਭਰਵਾਂ ਸੋਜ਼ ਏ ਜੀਹਨਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਏ।

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ